Kiến thức du học

Hệ thống chất lượng giáo dục tại ĐBSCL được thực hiện dựa trên 3 nguyên tắc sau:

(1) Tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm rõ các yêu cầu của họ. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đó là cơ sở để giúp ta xây dựng các qui trình và tiêu chuẩn cho sản phẩm đầu ra có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. (2) Mọi…

Read more