– Về vấn đế chất lượng. Qua phỏng vấn 10 doanh nghiệp và 5 cơ quan, trường học, bao gồm Đoàn thanh niên huyện, Hội phụ nữ, Phòng Lao động – TBXH huyện, 01 trường THCS, 01 trường Mầm non có sử dụng lao động được đào tạo nghề, cho thấy gần 80% người sử dụng lao động cho rằng chất lượng đào tạo người lao động của các trung tâm đáp ứng được yêu cầu của công việc mà đơn vị sử dụng lao động cần; các lý thuyết học viên năm khá chắc, hệ thống và bài bản; chất lượng công việc sau khi học viên đào tạo tại trung tâm được nâng lên. 10% cho rằng chất lượng đào tạo tại trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là vấn đề thực hành tay nghề của người lao động; khi phỏng vấn lý thuyết thì người lao động nắm chắc, song khi thực hành thì không đáp ứng, các doanh nghiệp phải mất thêm từ 5 đến 15 ngày bổ túc tập huấn thêm tay nghề cho người lao động ngay tại doanh nghiệp sau khi tạm thời tiếp nhận, do vậy các doanh nghiệp phải mất thêm chi phí, gây tổn thất cho doanh nghiệp. 10% số ý kiến không trả lời, bình luận.

– Về yêu cầu. Các đơn vị sử dụng đều có chung một yêu cầu là người lao động phải được tăng cường hơn về vấn đề chất lượng tay nghề thực hành. Là người công nhân kỹ thuật bắt buộc phải có tay nghề vững, do đó các lao động phải bắt buộc có tay nghề, tiếp nhận thực hành ngay được công việc được giao sau khi được tiếp nhận, không phải bổ túc, tập huấn thêm tại doanh nghiệp. Có thề các doanh nghiệp sẽ liên kết với trung tâm phần thực hành của học viên ngay khi học viên thực hành thì sẽ đảm bảo hơn.