Đầu tư cho GDĐH là căn cứ vào nhu cầu phát triển sự nghiệp GDĐH và nhân lực, vật lực, tài lực xã hội để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ, nắm vững kiến thức chuyên môn, kĩ năng thực hành cơ bản về một ngành nghề, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thông thường.

Tính chất đầu tư cho GDĐH, trước đây trong cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung, mọi người thường cho rằng đầu tư cho GDĐH là đầu tư mang tính phúc lợi xã hội. Từ những năm đổi mới, nền kinh tế nước ta chuyến sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sự nhận thức này đã có sự thay đổi trong toàn xã hội cũng như các nhà quản lý giáo dục. Đầu tư cho GDĐH được phân tích đánh giá từ góc độ sản xuất và tiêu dùng, các khái niệm về doanh thu, chi phí cho đơn vị đào tạo đã được tính đến.

Vậy thu hút nguồn vốn đầu tư cho GDĐH: Là tập hợp điều kiện, chính sách, giải pháp, hoạt động nhằm tập trung được nguồn vốn lại để hình thành nên một quỹ tập trung, quỹ này có nhiệm vụ cung cấp nguồn vốn để phát triển đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước.