Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động

Mục tiêu của chính sách lao động việc làm ca Đảng là hưng vào giải png sc sản xuất, giải phóng phát huy mọi tim năng sc lao động, khơi dậy tim ng của mỗi ngưi và của cả cộng đồng dân tộc, coi trọng g trị sc lao động, m rộng cơ hội cho mọi ngưi ng phát triển.

Đại hội toàn quốc của Đng lần th VI (năm 1986) Đánh dấu bưc chuyển biến trong nhận thc quan nim về vấn đề việc làm của Đảng. Đại hội xác định: Nhà nưc cố gng tạo thêm việc làm và chính sách để ngưi lao động tự tạo ra việc làm”

 

 

nưc không bao cấp toàn bộ v việc làm mà chuyển dần sang Nhà nưc kết hp vi ngưi lao động, gia đình và xã hội tạo việc làm cho ngưi lao động.

Nghị quyết s 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưng (nay Chính phủ) v chủ trương, phương hưng và biện pháp giải quyết việc làm đã thể chế hóa nhng quan đim đổi mi bản đó của Đảng v việc làm trong chế thị trưng như: Đa dạng hóa việc làm và đa dạng hóa thu nhp, giải phòng sc lao động trên cơ sở tự do hóa trong lao đng; Thc hiện các chương tnh quốc gia v việc làm và lp quĩ quốc gia v giải quyết việc làm. Đặc biệt từ ngày 1/1/1995, B luật lao động đầu tn của nưc ta bắt đầu có hiệu lc, quan đim, ch trương, chính sách và cơ chế vê vấn đề vic làm ca

 

 

 

Đảng đưc th chế a một cách có hệ thống, đng b tạo ra hành lang pháp lý đ phát triển vic làm trong nền kinh tế thị trưng định hưng XHCN.

Đặc biệt đến đại hội tn quốc lần th IX của Đảng, Đng và nhà nưc xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề gii quyết vic làm và thy mối quan h gia gii quyết việc làm và pt huy nhân tố con ngưi. Đại hội khng định: Gii quyết vic làm là một trong nhng chính sách xã hội cơ bản của quc gia – Bằng nhiu biện pháp, ng năm tạo ra ng triệu việc làm mi, tận dụng s ny ng lao đng chưa đưc s dụng đến nhất là trên địa n ng nghiệp, ng tn và đưa ra nhng giải pháp cơ bản giải quyết việc làm cho ngưi lao động như: Tạo i trưng và điều kiện thuận li cho tất cả c thành phần kinh tế đu tư phát triển m rng các cơ s sản xuất kinh doanh tạo nhiều việc làm, phát triển th trưng lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động... Như vy, đến đại hội IX của Đảng vấn đ việc làm đã đưc nhận thc sâu sắc và toàn diện trong mối quan h vi các lĩnh

 

 

 

vc ca đi sống kinh tế, xã hội. Chính sách vic làm phải nhằm khai thác tối đa nguồn lc con ngưi Việt Nam, vi trí tu và truyn thống của n tộc đó nguồn lc chính ca sự phát triển đất nưc.