Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động – P2

3.2.4- Dân số và việc làm.

Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số, sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý(khoảng 83 triệu người vào năm 2005, 88 triệu người vào năm 2010);giải quyết đồng bộ, từng bước và có trọng điểm chất lượng dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân cư.

– Giải quyết việc làm là một hướng ưu tiên trong toàn bộ chính sách kinh tế-xã hội. Đến năm 2005, khoảng 40 triệu lao động có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống5-6%, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 80%;đến năm 2010, giải quyết về cơ bản việc làm cho người lao động. Giải pháp chủ yếu là tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển rộng rãi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm và phát triển thị trường lao động trong nước;đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

-Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội phù hợp với cơ cấu kinh tế.

3.2.5-Tiền lương và thu nhập.

– Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước, được tự chủ trong việc trả lương và tiền thưởng trên cơ sở năng suất, hiệu quả. Nhà nước và xã hội tôn trọng thu nhập hợp pháp của người kinh doanh. Sửa đổi hợp lý thuế thu nhập cá nhân.

– Cải cách cơ bản hệ thống tiền lương đối với công chức nhà nước; điều chỉnh tiền lương tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập trong xã hội; hệ thống thang bậc lương bảo đảm tương quan hợp lý, khuyến khích người tài giỏi. Thay đổi cơ chế tài chính đối với khu vực sự nghiệp, tạo điều kiện đổi mới chế độ tiền lương của khu vực này.

– Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm và an shinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân. Kết hợp sự trợ giúp của Nhà nước với việc phát triển các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm giúp đỡ có hiệu quả người được hưởng chính sách xã hội, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những người tàn tật, không nơi nương tựa. Bảo đảm người có công với nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng xã, phường.