Đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo tại Đồng Hới

 

Thời gian qua, Đảng bộ và Chính quyền thành phố Đồng Hới đã có những chủ trương đúng đắn về phát triển giáo dục và đào tạo, coi trọng sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Chính vì vậy, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố đã có bước phát triển đáng kể, góp phần không nhỏ cho chiến lược phát triển NNL chất lượng cao. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế – xã hội, trước sự đòi hỏi ngày càng lớn và cao của sự nghiệp CNH, HĐH, thành phố Đồng Hới cần phải tiếp tục đổi mới nền giáo dục với tốc độ nhanh hơn, chất lượng hơn, hiệu quả lớn hơn nữa. Trong đó:

– Cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo.

– Tiếp tục đổi mới nội dung và hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo.

– Thực hiện nguyên tắc xã hội hoá, dân chủ hoá và nhân văn hoá giáo dục và đào tạo.

– Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đầu tư thoả đáng cho giáo dục và đào tạo

– Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

– Đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo nghề để tạo một lực lượng lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH của thành phố.

– Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Trong bối cảnh nước ta cũng như ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện nay, việc thực hiện đồng bộ và hữu hiệu những giải pháp nêu trên nhất định sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nền giáo dục – đào tạo, từ đó tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng cho yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH của thành phố.