Chọn trường du học

Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực – P3

Các chủ trương, chính sách Vai trò của Chính phủ và chính quyền địa phương có tầm quan trọng rất lớn đối với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia và địa phương đó. Chính phủ hoạch định các chính sách tạo môi trường pháp lý cho phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo cả chiều rộng…

Read more

Tổng quan về ngành Thương mại điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp ( B2B) B2B là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.Các giao dịch B2B chủ yếu được thực hiện trên các hệ thống ứng dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ như mạng giá trị gia tăng VAN,SCM, các sàn giao dịch THƯƠNG…

Read more

Hợp tác quốc tế đẩy mạnh tình hình phát triển ngành thương mại điện tử tại Việt Nam

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ là hình thái phát triển cao của hội nhập và toàn cầu hóa. Do đó, hợp tác quốc tế về THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trong nước phát triển, hội nhập với THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ thế giới, góp phầnthúc đẩy thương mại…

Read more

Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang phát triển các KCN – P2

  Mặt khác, để thu hút các nguồn vốn, công nghệ phục vụ yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, những năm qua, Nhà nước và chính quyền các địa phương đã thực hiện chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm, chọn lựa địa…

Read more